Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii Pro­jekt “Centrum Grafenu i innowacyjnych nanotechnologii”  – Etap II jest współ­fi­nan­so­wany z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego na lata 2014–2020, Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych. Termin realizacji: 02.07.2018-31.12.2021 Cał­ko­wita war­tość pro­jektu: 37 654 518,04 PLN Dofi­nan­so­wa­nie EFRR 24 712 331,00 PLN. Realizacja projektu […]

Skip to content